×

Proszę się zalogować.

email:
hasło:

Zalogowanie oznacza akceptację regulaminu w jego obecnym brzmieniu.


Nie pamiętasz hasła?
Nie masz jeszcze konta?

Alchemia nurkowania - portal nurkowy




MIEJSCA NURKOWE


RANKING MIEJSC NURKOWYCH

Azja / Azja południowo-wschodnia / Tajlandia / Koh Haa (Wyspy) /


Koh Haa

Koh Haa
Lokalizacja: Azja Azja południowo-wschodnia
Kategoria: Wyspy
GPS: N 7º36‘25″ E 99º3‘55″



Dodaj lub edytuj swoją galerię
Koh Haa

Koh Haa
Koh Haa
Koh Haa
Koh Haa
Koh Haa
Koh Haa
Koh Haa
Koh Haa


Koh Haa - (Pi?? Wysp) - W rzeczywisto?ci jest to archipelag sk?adaj?cy si? z sze?ciu wysp. Zachwycaj?cy wszystkich bajecznie pi?kn? lagun? (Koh Haa Lagoon) usytu?owan? pomi?dzy Koh Haa 3, Koh Haa 2 i Koh Haa 4, podwodnymi grotami ( The Cathedral ) na Koh Haa Yai (Koh Haa 5 ), wspania?ym kominem w skale ( The Chimney ) na Koh Haa Neua ( Koh Haa 1 ) i pojawiaj?cymi si? w okolicy rekinami wielorybimi ( Whale Shark).

Ze wzgl?du na odleg?o?? nurkowania na Koh Haa organizowane s? z wyspy Koh Lanta. Czas dotarcia na miejsce zajmuje od 1:15 do 2 godzin, w zale?no?ci z której cz??ci wyspy si? wyp?ywa. Koh Haa jest idealne do snurklowania, prowadzenia kursów, nurków ze stopniem podstawowym i dla tych bardziej zaawansowanych. Idealne miejsce do makrofotografii.

Co mo?na zobaczy?: ka?dego rodzaju twarde i mi?kkie korale, du?e ?awice ryb ( barakudy, tu?czyki, Giant Trevally) jak i pojedyncze okazy 
strz?pieli, giant barakuda, wszystkie rodzaje skorpenowatych, strzykwy, ?limaki nagoskrzelne, wszystkie rodzaje krewetek, 
p?aszczki, rekiny leopardzie i wielorybie, ?ó?wie, o?miornice, ?awice ka?amarnic i ca?? reszt? ryb wód tropikalnych.
 

Koh Haa Neua (Koh Haa 1) - Znana i popularna z w?skiego komina znajduj?cego si? na po?udniowo-zachodniej cz??ci wyspy,
zaczynaj?cego si? na g??boko?ci 5 metrów ma?ym otworem w skale i opadaj?cym pionowo do 18 metrów gdzie jest wyj?cie. Wychodz?c z komina najlepiej pop?yn?? w praw? stron? na ?cian? zachodni?
gdzie s? naj?adniejsze korale i du?e ?awice ryb przep?ywaj?ce w toni. podczas nurkowania nale?y cz?sto spogl?da? w gór?, ?eby nie przegapi? ?eruj?cego pod powierzchni? rekina wielorybiego (Whale Shark)

Koh Haa Lagoon - Laguna z bia?ym piaskiem i z g?sto u?o?onymi na dnie koralami przyci?ga niezliczon? ilo?? ryb rafowych, ?limaków nagoskrzelnych, ?awic ka?amarnic p?ywaj?cych pod powierzchni? wody oraz snurklistów i mi?o?ników fotografii podwodnej. 
Spokojnie opadaj?ce dno od pla?y w kierunku Koh Haa 2 i 4 osi?ga g??boko?? do 6-7 metrów, gdzie za ska?ami zaczyna si? ostrzejsze zej?cie do 35-40 metrów. Mo?na wykona? tu 3 ró?ne nurkowania w zale?no?ci od g??boko?ci i zu?ycia powietrza. 
Z laguny do Koh Haa 2 gdzie po drodze mamy korale z dancing i cleaner shrimp oraz ghost pipe fish, wzd?u? ?cian ogl?daj?c pi?kne mi?kkie korale i krewetki chowaj?ce si? w szczelinach i p?yn?c dalej na oko?o ska?y powrót do laguny w ?awicy barakud i przep?ywaj?cego w okolicy ?ó?wia. Podczas przystanku bezpiecze?stwa mo?na zrobi? jeszcze kilka zdj?? chowaj?cemu si? w koralu frog fish-owi :)
Kolejna opcja to z laguny w kierunku Koh Haa 4 gdzie najlepiej zacz?? op?ywa? ska?? z prawej strony, ogl?daj?c homary chowaj?ce si? w otworach skalnych na pocz?tku ?ciany i p?yn?c dalej wzd?u? ?ciany patrz?c na niezliczon? ilo?? ?limaków nagoskrzelnych,
ma?ych mi?kkich korali i krewetek p?yniemy w stron? laguny do ?odzi. Ci co maj? bardzo ma?e zu?ycie powietrza mog? op?yn?? Koh Haa 2 i 4 podczas jednego nurkowania, gdzie po drodze na stoku id?cym od Koh Haa 2 do Koh Haa 4 mo?na spotka? Mantis Shrimp ( krewetki modliszkowe ) i cuttlefish (m?twy).

Koh Haa Yai (Koh Haa 5) - S?ynne z tak zwanych The Cathedral, grot znajduj?cych si? na po?udniowej ?cianie. 
The Cathedral s? to trzy podwodne groty po?o?one ko?o siebie, oddzielone ?cianami. Dno jest na g??boko?ci 15 m a sufit jaski? dochodzi w niektórych miejscach do powierzchni. 
Pierwsza grota po prawej stronie jest najciemniejsza i najd?u?sza ( ok 30m ), zamieszka?a przez Giant Puffer fish. ?rodkowa grota jest najp?ytsza ale w ?cianie na g??boko?ci od 8m znajduje si? okno którym mo?na przep?yn?? do najwi?kszej groty po prawej stronie z której jest przepi?kny widok na b??kitne wyj?cie i okno którym wp?ywamy do groty.

Koh Haa 6 - jest najmniejsz? ska?? na Koh Haa wystaj?c? z wody po?o?on? na pó?noc od Koh Haa 5, ale nurkowanie jest bardzo interesuj?ce. 
Nurkowanie wykonuje si? tu w zale?no?ci od pr?du w lewo lub prawo na oko?o ska?y. ?ciany i dno pokryte s? mi?kkimi koralami a w szczelinach na ?cianach mo?na znale?? chowaj?ce si? krewetki i homary. W toni przep?ywaj? du?e ?awice ryb, mo?na spotka? ?ó?wia i wielkie samotne barakudy, do?? cz?sto pojawia si? rekin wielorybi (Whale Shark). 

 







Miejsce nurkowe

Logowanie / Rejestracja

Zaloguj się, aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Login Please